Cookievoorkeuren
Instellingen Ik ga akkoord

Privacyverklaring Blinck

Via de diensten van Blinck worden persoonsgegevens verwerkt. Blinck acht een zorgvuldige omgang daarmee van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd en Blinck houdt zich aan de huidige privacywetgeving die AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe Blinck de persoonsgegevens van haar Betrokkenen, bijvoorbeeld (potentiële) klanten, sollicitanten, zakenpartners, leveranciers en tussenpersonen verwerkt.

Artikel 1. Definities

  1. Privacyverklaring: deze privacyverklaring;
  2. Betrokkene: iedere natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door Blinck;
  3. Verwerkingsverantwoordelijke: de eenmanszaak Blinck gedreven door mevrouw Kim Muije, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 24468223;
  4. Website: de website www.blinck.nl;
  5. Functionaris Gegevensbescherming: mevrouw Kim Muije.

Artikel 2. Algemeen

2.2 In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe Blinck de persoonsgegevens van haar Betrokkenen, bijvoorbeeld (potentiële) klanten, sollicitanten, zakenpartners, leveranciers en tussenpersonen verwerkt.

2.2 Voor vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met Blinck via:
Blinck (t.a.v. Kim Muije)
Van Beuningenhaven 76
2993 EJ Barendrecht
088 – 180 10 00
info@blinck.nl

Artikel 3. Persoonsgegevens

3.1 Blinck verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die relevant zijn voor de betreffende dienstverlening of training. Naast de naam en contactgegevens van het bedrijf gaat het om gegevens zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, factuurgegevens en e-mailadres. Daarnaast verzamelt Blinck feedback over de training en coaching, gegevens t.b.v. certificering en persoonsgegevens in het kader van aanwezigheid, eventuele resultaten en of de opleiding of training (met goed resultaat) is afgerond.

3.2 Blinck verzamelt op de volgende manier(en) persoonsgegevens van een Betrokkene:

  1. Wanneer de desbetreffende Betrokkene deze persoonsgegevens via de Website aan de Blinck heeft verstrekt;
  2. Door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Blinck;
  3. Een training bij Blinck te volgen; of
  4. Doordat deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van Betrokkene van de diensten of Website van Blinck, onder andere via cookies; of
  5. Van derden, zoals recruitmentbureaus in het kader van werving en selectie.

3.3 Betrokkene is nooit verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Indien Betrokkene weigert zijn of haar persoonsgegevens te verstrekken, is het mogelijk dat Blinck Betrokkene niet kan voorzien van zijn diensten.

Artikel 4. Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

4.1 Blinck verwerkt de persoonsgegevens van een Betrokkene op basis van een wettelijke grondslag, de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

a. Toestemming
b. Uitvoering van een overeenkomst met Betrokkene
c. Voldoen aan een wettelijke verplichting
d. Gerechtvaardigd belang van Blinck

4.2 De gerechtvaardigde belangen van Blinck zijn onder andere: marketing, reclame, onderzoek van eigen producten of diensten, IT-beheer en -beveiliging.

4.3 Blinck verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:

- Het aanbieden van diensten (b, d);
- Verbetering van de aangeboden diensten, onder meer door een analyse van het gebruik ervan (b, d);
- Werving van personeel, verwerken van sollicitaties ontvangen via de Website of anderszins, screening van de sollicitant waar nodig (d);
- Het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met Betrokkene, bijvoorbeeld voor het versturen van informatieve berichten over producten of diensten of het reageren op vragen en verzoeken van Betrokkene (b, d);
- Afhandelen, beheer en facturatie van diensten (b, d);
- Het versturen van de nieuwsbrief van Blinck (a, d);
- Waarborgen van de veiligheid (van IT systemen), met inbegrip van de gegevens die worden verzameld door gebruik van toegangspassen en geluid en beelddata zoals CCTV of afbeeldingen (d)
- Afhandelen van geschillen (met Betrokkene), verdediging van juridische claims, compliance aan wet- en regelgeving (c, d);
- Het aanbieden van gerichte advertenties gebaseerd op de interesses van Betrokkene, waarbij cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om de relevante informatie over Betrokkene te verzamelen (a, d).

Artikel 5. Partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens

5.1 Blinck zal de persoonsgegevens in beginsel niet aan andere partijen verstrekken. Maar dit kan wel als:

- de persoonsgegevens worden verstrekt aan door Blinck ingeschakelde verwerkers waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten of zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken, bijvoorbeeld IT, hosting, HR of andere dienstverleners, externe adviseurs, accountants of advocaten; of
- Blinck op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties, bijvoorbeeld toezichthouders of andere publieke autoriteiten.

5.2 Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen zal alleen gebeuren ,voor de doeleinden die zijn genoemd in deze privacyverklaring, en voor zover dit is toegestaan op grond van deze privacyverklaring en toepasselijke wet- en regelgeving, of als Blinck een wettelijke verplichting heeft persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde instantie. Partijen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Blinck is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze partijen.

Artikel 6. Cookies of vergelijkbare technologieën

6.1 Blinck maakt gebruik van functionele en analytische 'cookies'. Met deze cookies verzamelt Blinck, overeenkomstig de door Betrokkene opgegeven voorkeuren, automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van activiteiten van Betrokkene op de Website en apps van derden. Zo kunnen persoonsgegevens van Betrokkene worden verzameld terwijl Betrokkene de Website of apps gebruikt of als deze op de achtergrond draaien op het apparaat van Betrokkene. Deze gegevens kunnen door Blinck worden gecombineerd met andere gegevens over het apparaat van Betrokkene, zoals een IP-adres. Als hiervoor de toestemming van Betrokkene nodig is, zal Blinck die vooraf vragen.

6.2 Bij het eerste bezoek aan de website van Blinck kunnen Betrokkenen aangeven of ze de Cookies willen accepteren of uitschakelen. Betrokkenen kunnen bewerkstelligen dat hun internetbrowser in het geheel geen (of slechts in beperkte mate) cookies opslaat, door de internetbrowser als zodanig te configureren. Bovendien kunnen Betrokkenen alle informatie die in het verleden middels cookies is opgeslagen op hun computer, tablet of smartphone verwijderen via de instellingen van de internetbrowser.

Artikel 7. Rechten van Betrokkenen

7.1 De Betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Betrokkene heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

7.2 Betrokkene kan Blinck verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat Betrokkene het recht heeft om de persoonsgegevens die Blinck over hem of haar heeft, in een gestructureerd, gangbaar enmachine leesbare vorm te ontvangen en eventueel door Blinck te laten doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

7.3 Indien de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft de Betrokkene te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

7.4 Indien de Betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Betrokkene vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de Betrokkene Blinck of de Functionaris Gegevensbescherming bereiken via de contactgegevens genoemd in 2.2.

7.5 Betrokkenen kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan info@blinck.nl.

7.6 Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Artikel 8. Bewaartermijn

8.1 Persoonsgegevens worden door Blinck niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de ,doeleinden waarvoor verkregen, dan wel in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 9. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

9.1 Blinck behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Blinck kondigt deze wijziging aan in overeenstemming met de wet. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt en er volgt een duidelijke kennisgeving [invullen: een banner op de Website/per email] bij een wezenlijke wijziging van de Privacyverklaring. Blinck adviseert de Betrokkene dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

9.2 Indien Betrokkene het gebruik van de Website en/of diensten van Blinck voortzet zodra de wijzigingen van kracht zijn, betekent dit dat Betrokkenen de wijzigingen accepteert. Indien Betrokkene niet instemt met deze wijzigingen, dient hij het gebruik van de Website en/of diensten te beëindigen.

9.3 De huidige Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 4 december 2023.

Download hier de privacyverklaring